مدیریت دیابت

برای دانلود مستقیم فایل مدیریت دیابت اینجا کلیک کنید 

 

 شناسه فایل مدیریت دیابت   16063
 لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/5212_1441488565.jpg
 حجم فایل برای دانلود  –MB–
 موضوع فایل  پزشکی عمومی
 موضوعات دیگر  
 تعداد دفعات دانلود فایل  —-
 میزان رضایت مندی از این فایل  —-

مدیریت دیابت

مدیریت دیابت

ﺑﺪن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه ، ورزش و … ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي دارد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻠﻮﮐﺰ(ﻗﻨﺪ)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻢ ﮐﺒﺪ و ﻫﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ……

 

Author: aramfar

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *